எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இசை இசை அன்பே காதலின் இசை கருவி உன்...

இசை
இசை
அன்பே
காதலின் இசை கருவி
உன் கண்கள் என்றால்
மெல்லிசை!

உன் இதயம் என்றால்
இன்னிசை !

உன் இதழ்கள் என்றால்
என்னுள் கலக்கும்
அமைதியான அலை ஓசை ..............

என்றும் அன்புடன்
அ. மணிமுருகன்

பதிவு : மனிமுருகன்
நாள் : 12-Jul-15, 3:30 pm

மேலே