எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கனவுகளை விதைத்துச் சென்றாய் கண்ணீரில் ஆழ்த்திச் சென்றாய்......

கனவுகளை விதைத்துச் சென்றாய்
கண்ணீரில் ஆழ்த்திச் சென்றாய்...

பதிவு : மணி அமரன்
நாள் : 28-Jul-15, 10:41 pm

மேலே