எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"எல்லாவற்றையும் மூடிக்கொண்டு அமைதியாய் இரு...." 'சரி....' (அப்பப்பா உள்ளுக்குள்...

"எல்லாவற்றையும் மூடிக்கொண்டு அமைதியாய் இரு...."
'சரி....'
(அப்பப்பா உள்ளுக்குள் என்ன இரைச்சல்)

பதிவு : முரளி
நாள் : 6-Aug-15, 12:49 pm

மேலே