எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பதினொன்றாம் திருமுறை 005 சேத்திரத் திருவெண்பா பாடல் எண்...

 பதினொன்றாம் திருமுறை                                                005 சேத்திரத் திருவெண்பா                                                    பாடல் எண் : 14
                                   இல்லும் பொருளும் இருந்த மனையளவே                                   சொல்லும் அயலார் துடிப்பளவே நல்ல                                   கிளைகுளத்து நீரளவே கிற்றியே நெஞ்சே                                   வளைகுளத்துள் ஈசனையே வாழ்த்து. 
s

நாள் : 26-Mar-16, 9:54 pm

மேலே