எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"தாய்" இறைவன் நமக்கு அளித்த வரப்பிரசாதம். ஜூலை மாதம்...

"தாய்" இறைவன் நமக்கு அளித்த வரப்பிரசாதம். ஜூலை மாதம் 1980 எங்களுடைய அம்மா மறைந்தபோது நான் எழுதிய முதல் கவிதை. பின்னர் 140 கவிதைகளை படைப்பதற்கு அதுவே வித்திட்டது. அதனை  பாடலாக 37  ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எல்லா "அம்மாக்களின்" பாதங்களில் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன் 

நாள் : 15-Feb-17, 9:16 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே