எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனஅழுத்தம் உள்ளத்தின் எரிமலை- சிதறல்: 36 தடம் புரளும்...

  மனஅழுத்தம் உள்ளத்தின் எரிமலை- சிதறல்: 36

தடம் புரளும் அன்பு, திசை மாறும் இவற்றின் முக்கிய வித்தியாசமென்ன அதனால் குடும்ப வாழ்வில் என்ன பாதிப்யென்பதனை கீழ் காணும் என்னுடைய youtube இணையதளத்தில் காணுங்கள். I have given the link in my comments column to ensure that only my videos are shown to you. Thanks and Good டே

நாள் : 25-Mar-17, 12:22 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே