எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

(2)இரண்டால் வந்து (2)இரண்டற கலந்து (4)நான்கால் செல்கிறோம்... 😭...


பாலா தமிழ் கடவுள்'s photo.

(2)இரண்டால் வந்து (2)இரண்டற கலந்து
(4)நான்கால் செல்கிறோம்...😭

(2+2=4)
ஆம்
(ம ர ண ம்)
என்னும் நால்வர்  

நாள் : 9-May-17, 2:34 pm

மேலே