எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆணின் உழைப்பு என்பது பெண்ணின் உடை வளர்ச்சியில் இருக்க...

ஆணின் உழைப்பு என்பது 
பெண்ணின் உடை வளர்ச்சியில் இருக்க வேண்டுமே தவிர 
இடை வளர்ச்சில் இருக்க கூடாது...

வாழ்கையின் நிதர்சனம்  

நாள் : 9-May-17, 2:37 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே