எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பதை போல மரபணு...

ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது
என்பதை போல மரபணு மாற்றப்பட்ட காய்கறிகள்
ஆரோக்கியத்திற்கு உதவாது.

பதிவு : மன்சூர்
நாள் : 28-May-17, 3:07 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே