எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கல்வியை பிஞ்சுகள் பலரும் பிடிக்காத ஒன்றாய் எண்ணும் மனநிலை...

கல்வியை பிஞ்சுகள் பலரும் பிடிக்காத ஒன்றாய் எண்ணும் மனநிலை மாற்றப்பட வேண்டும். கல்வியை ஆர்வத்துடன் கற்க நம் உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.Rate Up 0 Rate Down 0
திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 17-Jul-17, 10:54 pm
மேலே