எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்வில்மாற்றங்கள் ஒன்றேமாறாத ஒன்று.,சூழ்நிலை உன்னைமாற்றும் முன்சூழ்நிலையை நீ மாற்று...!மானிடப்பிறவியில்மாற்றங்கள்...

வாழ்வில்
மாற்றங்கள் ஒன்றே
மாறாத ஒன்று.,

சூழ்நிலை உன்னை 
மாற்றும் முன்
சூழ்நிலையை நீ மாற்று...!

மானிடப்பிறவியில்
மாற்றங்கள் இல்லாத
வாழ்வு ஏது...!


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 13-Sep-17, 11:42 pm

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே