எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நேரங்கள் வீணானது என்மீது தவறல்ல காலத்தின் குற்றமே...

   நேரங்கள் வீணானது என்மீது தவறல்ல 
    காலத்தின் குற்றமே   
 

நாள் : 20-Sep-17, 7:24 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே