எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நம் பார்வையில் இது சிறு செடி. ஆனால் அந்த...

நம் பார்வையில் இது சிறு செடி. 

ஆனால் அந்த எறும்பின்  பார்வையில் அது மரம்.

பதிவு : அருண்
நாள் : 3-Nov-17, 1:39 am

மேலே