எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஏதாே சில ஞாபகங்களை எழுதிக் காெண்டிருந்தேன்பேனாவின் மை முடிந்து...

ஏதாே சில

ஏதாே சில ஞாபகங்களை எழுதிக் காெண்டிருந்தேன்

பேனாவின் மை முடிந்து விட்டது
கண்கள் மட்டும் கசிந்து  காெண்டே இருந்தது
துளித் துளியாய்.....


Rate Up 1 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : Roshni Abi
நாள் : 12-Jan-18, 7:58 am
மேலே