எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் உள்ளம் வருந்துகிறது காதலிக்க தெரிந்த என் காதலுக்கு...

என் உள்ளம் வருந்துகிறது காதலிக்க தெரிந்த என் காதலுக்கு கடுதாசி எழுத தெரியவில்லை அவள் நினைவுகளுடன் ஒரு உயிர்...

நாள் : 3-Apr-18, 9:49 pm

மேலே