எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் கவிதை எழுதியபோது கசங்கியது காகிதம் அல்ல காயத்தால்...

நான் கவிதை எழுதியபோது கசங்கியது காகிதம் அல்ல காயத்தால் என் உள்ளம் பெண்ணே!

நாள் : 16-Apr-18, 2:00 pm
மேலே