எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நித்தம் உன் ஞாபகம் என் உள்ளத்தில் வலியாக தொடர்கிறது...

நித்தம் உன் ஞாபகம் என் உள்ளத்தில் வலியாக தொடர்கிறது பெண்ணே...!

நாள் : 16-Apr-18, 2:03 pm

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே