எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் விழி பார்வை நிித்தம் என் உள்ளத்தில் வலிியாக...

உன் விழி பார்வை நிித்தம் என் உள்ளத்தில் வலிியாக வதைக்கிறது பெண்ணே...!

நாள் : 16-Apr-18, 2:13 pm
மேலே