எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

புறப்பட்டார் மோடி: இங்கிலாந்து, ஸ்வீடன் நாடுகளுக்கு 5 நாள்...

  புறப்பட்டார் மோடி: இங்கிலாந்து, ஸ்வீடன் நாடுகளுக்கு 5 நாள் பயணம்...

.-----------------------------------

உலகம் சுற்றும் வாலிபன் புறப்பட்டு விட்டார் மீண்டும் .....
இங்கு எது நடந்தாலும் கவலை இல்லாதவர்   வேறெதுவும் கூற விரும்பவில்லை

நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் சரி .

உங்கள் எண்ணங்களை பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்  

நாள் : 16-Apr-18, 9:49 pm

மேலே