எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் நிழல் இன்னொரு நிழல் தேடுகிறது இரு நிழலின்...

என் நிழல்
இன்னொரு நிழல்
தேடுகிறது
இரு நிழலின்
உள் மறைந்தது
நான்.

பதிவு : துறைவன்
நாள் : 8-May-18, 9:47 am

மேலே