எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தமிழில் ஓரெழுத்துச் சொற்கள் நிறைய உள்ளன. ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ஓரெழுத்து,...

தமிழில் ஓரெழுத்துச் சொற்கள் நிறைய உள்ளன. 


ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ஓரெழுத்து, ஈரெழுத்து, மூவெழுத்துச் சொற்கள் என்று அகராதியே உள்ளது.

 ஏனெனில் அங்கு இது மிகவும் அதிகம் 

 லண்டன்  ஸ்வாமிநாதன்   


நாள் : 12-May-18, 9:43 pm

மேலே