எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விடாமுயற்சியோடும், தன்னம்பிக்கையோடும் வாழக் கற்றுக் கொண்டால் வாழ்க்கை என்பது,...

விடாமுயற்சியோடும், தன்னம்பிக்கையோடும் 

வாழக் கற்றுக் கொண்டால் வாழ்க்கை என்பது, 
சாதனை பொக்கிஷமாய் மாறும் ! 

பதிவு : lavajeni
நாள் : 16-Jun-18, 9:54 am

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே