எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மற்றவர் அன்புக்கு அடி பணியுங்கள் ஆனால் ஒரு போதும்...

மற்றவர் அன்புக்கு 

அடி பணியுங்கள் 
ஆனால் ஒரு போதும் 
அடிமை ஆகி விடாதீர்கள் 
பின்பு அது தரும் வலி ஆனது 
மரணத்திலும் கொடுமையானது  ......

பதிவு : அனிதா
நாள் : 18-Jun-18, 12:21 pm

மேலே