எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

20,000 விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு, 6897+ ஏக்கர் நிலம் அபகரிக்கப்பட்டு,...

  20,000 விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு, 6897+ ஏக்கர் நிலம் அபகரிக்கப்பட்டு, 1,103+ ஏக்கர் விவசாய நிலங்களயும் அழித்துவிட்டு யாருக்காக இந்த பசுமை வழி??கமிஷனுக்காகவும், கார்ப்ரேட்டுக்காகவும் அழிக்கப்படும் தமிழர்களின் வாழ்வும் வளமும் ... https://t.co/Wl2le48mjb  

பதிவு : nalluran
நாள் : 23-Jun-18, 8:21 am

மேலே