எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்க்கை சரிபாதி என்று நினைத்ததனால் தான் எனவோ வார்த்தை...

வாழ்க்கை சரிபாதி என்று நினைத்ததனால் தான் எனவோ வார்த்தை கூட வஞ்சகமில்லாமல் சரிபாதியாய் நி எனக்கு..

பதிவு : goldsmithsdscom
நாள் : 12-Jul-18, 8:53 pm
மேலே