எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

முன்மழையிலும் முளைக்காத காளான், முளைக்குமா வெயில் பின் அஃதே...

முன்மழையிலும் முளைக்காத காளான், முளைக்குமா வெயில் பின் அஃதே சிலர் மனம். 

~Prabhakaran Balakrishnan

பதிவு : Prabhakaran
நாள் : 13-Aug-18, 12:22 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே