எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கனவோடு காத்திருந்தேன் கிடைக்கவில்லை அவளின் உள்ளத்தில் இடம் என்...

கனவோடு காத்திருந்தேன் கிடைக்கவில்லை அவளின் உள்ளத்தில் இடம் என் உள்ளத்தில் இடம் அவளுக்கு மட்டும் இரக்கம் இல்லா அவள் உள்ளத்தில் இடம் இன்றி இரக்கத்தோடு என் உள்ளம்....!

நாள் : 9-Sep-18, 10:27 pm

மேலே