எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நிலையில்லா வாழ்க்கையில் நிலையில்லா மனிதர்களின் வார்த்தைகள் கூட நிலையானது...

நிலையில்லா 
வாழ்க்கையில் 
நிலையில்லா 
மனிதர்களின் 
வார்த்தைகள் 
கூட 
நிலையானது 
இல்லை.............

பதிவு : அனிதா
நாள் : 27-Dec-18, 1:29 pm

மேலே