எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

செண்டுமல்லி பூப்போல குண்டுவிழி உனதிருக்க வண்டுபோல நானமர்ந்து தேனருந்தச்...

செண்டுமல்லி பூப்போல
  குண்டுவிழி உனதிருக்க
வண்டுபோல நானமர்ந்து
  தேனருந்தச் சம்மதமா........

பதிவு : arunptamizhvazhga
நாள் : 12-Jan-19, 11:04 am

மேலே