எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ?? முயலும்போதெல்லாம் தோற்றேப் போகிறேன் -...

இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ??

முயலும்போதெல்லாம்
தோற்றேப் போகிறேன் -
சத்தமின்றி அவளை முத்தமிட!!

முயலும்போதெல்லாம்
தோற்றேப் போகிறேன் -
அழுத்தமின்றி மென்மையாய் முத்தமிட!!

முயலும்போதெல்லாம்
தோற்றேப் போகிறேன் -
கட்டித்தழுவாமல் 
அவளை முத்தமிட!!

முயலும்போதெல்லாம்
தோற்றேப் போகிறேன் -
எண்ணிக்கை குறைவாய் 
அவளை முத்தமிட!!

முயலும்போதெல்லாம்
தோற்றேப் போகிறேன் -
செல்லம் கொஞ்சாமல் 
அவளை முத்தமிட!!

எத்தனை விதமாய் 
முத்தமிட்டும் 
சேய்யவளுக்கு தாயின் 
தவிப்பு புரிவதில்லை..

அதுசரி!!
மொத்த அன்பையும்
ஒற்றை முத்தத்தில் 
கொட்டிவிட முயலும் 
என் பேராசை தான்
எத்தனைப் பெரியது !!

ஹா ஹா ஹா!!

-ரியாதமி

பதிவு : Riyathami
நாள் : 6-Feb-19, 11:30 am

மேலே