எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விதி(Law) சொல்லவில்லை எந்த விஞ்ஞானியும்!! அவள் ஓர விழி...

விதி(Law) சொல்லவில்லை எந்த விஞ்ஞானியும்!! 

அவள் ஓர விழி பார்வையின் ஈர்ப்பிற்கு!!

பதிவு : Manikandan
நாள் : 11-Feb-19, 2:22 pm
மேலே