எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் வாழ்வது கடினம். எதிர்பார்ப்புகளை தேடாமல் வாழ்வது...

எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல்
வாழ்வது கடினம்.
எதிர்பார்ப்புகளை தேடாமல்
வாழ்வது கடினம். 
ஆனால் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் வாழ்ந்துப்பார் உலகம் உன்னை எதிர்பார்க்கும்.

பதிவு : mohanasundaram
நாள் : 13-Feb-19, 7:40 pm

மேலே