எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதலில் வெற்றி பெற நினைத்து கடவுளை வேண்டி... இன்று...

காதலில் வெற்றி பெற நினைத்து கடவுளை வேண்டி...
இன்று பெற்ற பலன் ஏமாற்றம் மட்டுமே... 
வாழ்வில் இனி வரபோவதில்லை என்பதால் வைத்து விட்டார்கள்... 
பெயரில் மட்டும் வெற்றி... 

பதிவு : Vetrivel
நாள் : 15-Feb-19, 7:43 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே