எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு வீர மரணம் அடைந்த... என் உடன்...

பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு
வீர மரணம் அடைந்த...

என் உடன் பிறவா சகோதரர்களுக்கு
என் கண்ணீர் அஞ்சலி.....

பதிவு : முதல்பூ
நாள் : 16-Feb-19, 8:28 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே