எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் திருமணம் செய்தாலும் சரி!!! திருமணத்திற்கு அப்புறம் காதல்...

காதல் திருமணம்
         செய்தாலும்  சரி!!!
 திருமணத்திற்கு அப்புறம் 
       காதல்  செய்தாலும்  சரி!!!
           அன்பாய் இரு!!
    அந்த  அன்புக்கு
          உண்மையாய்  இரு!!

பதிவு : kutti
நாள் : 7-Mar-19, 10:02 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே