எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பெண்ணின்றி ஆணேது பெண்ணின்றி வாழ்வேது பெண்ணின்றி பிறப்பேது பெண்ணின்றி...

பெண்ணின்றி ஆணேது 

பெண்ணின்றி வாழ்வேது 
பெண்ணின்றி பிறப்பேது 
பெண்ணின்றி மண்ணேது 
பெண்ணின்றி மகிழ்ச்சியேது 

அன்பான அனைத்து சகோதரிகளுக்கும் , தாய்மார்களுக்கும் 
எனது இதயம் நிறைந்த மகளிர்தின வாழ்த்துகள் !

பழனி குமார் 

நாள் : 8-Mar-19, 2:55 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே