எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்னை என்னைச் சுமந்தாே பத்து மாதம் முழுக்க ஆனால்...

அன்னை என்னைச் சுமந்தாே 

பத்து மாதம் முழுக்க ஆனால்
நான் அவளைச் சுமப்பது 
என் வாழ்நாள் முழுக்க

பதிவு :
நாள் : 8-Apr-19, 9:31 pm

மேலே