எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இங்கு ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் போரட்டம் ஆகிறது!!!...சுய நலம் மிக்கவர்களின்...

இங்கு ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் போரட்டம் ஆகிறது!!!...சுய நலம் மிக்கவர்களின் பார்வைகளினால்...


அனைத்தையும் அறிந்தவன் மனிதன்...அதனாலோ ஏனோ தன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாழ்ந்து செல்கிறான்...

பதிவு : Nisha
நாள் : 9-Apr-19, 6:41 pm

மேலே