எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பனி, மழையில் சிக்கி சிறகடிக்க முடியாமல் தவிக்கும் பட்டாம்...

பனி, மழையில் சிக்கி சிறகடிக்க முடியாமல் தவிக்கும் பட்டாம் பூச்சியைப் போல் நானும் தவிக்கின்றேன், அவளின் பார்வை மழையில் நனைந்த பிறகு...

பதிவு : Raina Raj
நாள் : 16-Apr-19, 6:26 am

மேலே