எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இமைக்காமல் விழித்திருக்கிரேன், உன் இரு விழிகளை பார்பதற்காகவே.. நீ...

இமைக்காமல் விழித்திருக்கிரேன், உன் இரு விழிகளை பார்பதற்காகவே.. நீ இமைத்தாலும் பரவாயில்லை என்று தொலைவில் இருந்து இரசிக்கின்றாய்..!!

பதிவு : சந்தியா
நாள் : 21-May-19, 2:32 pm

மேலே