எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ மின்னலை போல் மெல்லியதாய் சிரிப்பதால் என்னவோ! என்...


நீ

மின்னலை போல்
மெல்லியதாய் சிரிப்பதால்
என்னவோ! 
என் கண் வழியே
மனதை பறிகொடுத்துவிட்டு
தவிக்கிறேன்......

நாள் : 21-May-19, 9:25 pm

மேலே