எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தமிழ் தமிழ் என்ற மூன்று எழுத்து என் கவிதைக்கு...

தமிழ் 

தமிழ் என்ற மூன்று எழுத்து 
என் கவிதைக்கு 
உயிர்... கொடுத்த 
 தாய்.... 

பதிவு : Muruga Anbu
நாள் : 24-May-19, 11:04 am

மேலே