எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்காத ஒருவன் வாசிக்கவே தெரியாதவனைவிட உயர்ந்தவன்...

நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்காத ஒருவன் வாசிக்கவே தெரியாதவனைவிட உயர்ந்தவன் அல்ல. - 


மார்க் டிவைன்

நாள் : 4-Jun-19, 4:21 pm

மேலே