எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பழைய சோறு... நேற்றிரவு சமைந்தவள்... களையகுச்சுக்குள் ஓரிரவு அமர்ந்தவள்......

பழைய சோறு...

நேற்றிரவு சமைந்தவள்...
களையகுச்சுக்குள்  ஓரிரவு அமர்ந்தவள்...

பதிவு : அழகப்பன்
நாள் : 6-Jul-19, 8:30 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே