எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தீர்வு. சாக்கடையை மூடாமல் மூக்கை மூடுகின்றன மூவாயிரம் கைகள்....

                தீர்வு.  

       
      சாக்கடையை    மூடாமல்

      மூக்கை  மூடுகின்றன 

      மூவாயிரம்   கைகள்.

நாள் : 29-Aug-19, 5:00 am

மேலே