எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அலைபேசி தாயின் இடுப்பில் இருக்கும் குழந்தை தன் தாயின்...

அலைபேசி 
 தாயின் இடுப்பில் இருக்கும் 
        குழந்தை தன் தாயின் கவனத்தை 
முழுவதும் தன்பால் ஈர்த்து கொண்டிருக்கும் 
        கைக்குழந்தையை ஏக்கமாகவும் 
பொறாமையாகவும் பார்த்தது.

         
           

பதிவு : sooriyasuresh
நாள் : 14-Oct-19, 11:23 am

மேலே