எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்பு... பித்தாய் பிதைந்து... பிணமாய்த் திரியும்... இத்தகைய மாந்தர்களுக்கு,...

அன்பு...

    பித்தாய் பிதைந்து...
    பிணமாய்த் திரியும்...
    இத்தகைய மாந்தர்களுக்கு,
    அன்பின் அலறல்கள்...
                         பைத்தியக்காரத்தனமே!!!

பதிவு : Iniyaal
நாள் : 14-Oct-19, 9:31 pm

மேலே