எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நண்பனிடம் சிரித்து பழகி இருக்கிறேண் எதிரியிடம் முரைத்து விழகி...

நண்பனிடம் சிரித்து பழகி இருக்கிறேண்

எதிரியிடம் முரைத்து விழகி  இருக்கிறேண்
ஆனால் இருவரையும் பிரிந்து வாழ்ந்தது இல்லை
கொரொனா இதை செய்து விட்டது ஏணெனில்
நான் என்னை தனிமை படுதி கொண்டதால்...

நாள் : 6-Apr-20, 1:21 pm

மேலே