எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"மை" கொண்டு எழுதா அழகிய கவிதை ஒன்றை உன்...

"மை"

கொண்டு எழுதா
அழகிய கவிதை
ஒன்றை உன்
"மை"விழியில்
கண்டேனடி ...!

பதிவு : Rajarathinam
நாள் : 27-Jul-20, 12:17 am

மேலே