எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கனவில் பேசும் இதழியிலே உன்னை இழுத்து கொள்வேன் நினைவிலே...

கனவில் பேசும் இதழியிலே
உன்னை இழுத்து
கொள்வேன் நினைவிலே
பனியில் உருகும் நீரிலே
நாம் நனைந்து செல்வோம் இரவிலே
                          ர. குகன் 

பதிவு : ர குகன்
நாள் : 12-May-21, 10:48 pm

மேலே